Privacy & cookiepolicy

Revisie : 1
Datum: 30/09/2020
Pagina's : 5
Auteur: Deze Data Protection Notice werd opgesteld door Confederatie Bouw en aangepast naar format MDC door Katrien Boyen

INLEIDING

De Groep Martens Democom, afgekort als MDC, bestaande uit:

Martens Demolition Company NV, ondernemingsnummer BE 0463 221520
Martens Management bvba, ondernemingsnummer BE 0434 636 610
MRM bvba, BE 0881533 822
Democom bvba, ondernemingsnummer BE 0893 523 814
Martens LUX, ondernemingsnummer LU 236 11385,
Martens FR, ondernemingsnummer FR 905 217 616 68 en
Martens Democom NL, ondernemingsnummer NL 854394643Bo1                                                               

Sodec Environnement FR                                                                                                                                       

Sodec BE, ondernemingsnummer BE 0735766081

Martens K Holding, ondernemingsnummer BE 0735768457

Laarakkers Democom, ondernemingsnummer DE 327133345

Martens Democom UK

met maatschappelijke zetel te Genk, hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoons gegevens.

Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf .

TOEPASSINGSGEBIED

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.


VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

Martens Management, met maatschappelijke zetel te Genk en met ondernemingsnummer BE 0434 636 610 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018 .

PERSOONSGEGEVENS

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en gsm-nummer) . Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer).

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. lndien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits­ en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciele informatie. De rechtsgronden zijn de uit voering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 3obis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contact- personen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn  de uitvoering van deze overeenkomst, het  beheer  van  de  leveranciers/onderaannemers  en  de boekhouding . De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen  (zoals  bijvoorbeeld  de  verplichte  elektronische  aanwezigheidsregistratie, de 3obis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij  overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonsadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van zeven jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil  waarvoor  de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen  van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aan gewend.

Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt,  in een gestructureerde, gangbare  en machineleesbare vorm te  verkrijgen.  Uheeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze  gegevens  noodzakelijk  zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Recht van intrekking van de toestemming : lndien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot de personeelsverantwoordelijke. De contactpersoon hiervoor is: de mevrouw Katrien Boyen met contactgegevens: 089 849790.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. lndien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E- mail: commission@privacycommission .be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw  persoonsgegevens.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, sociaal secretariaat,... evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten) .

Het is mogelijk dat een of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

lndien nodig kunnen uw persoonsgegevens warden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden warden, onze activiteiten zouden warden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden warden. Oak  is  het mogelijk dat persoonsgegevens moeten warden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke  inspanningen  leveren om u voorafgaand te informeren over deze mede deling aan andere derde part ijen . U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde  omstandigheden niet altijd technisch  of commercieel  haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen  om  uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging,  verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan de groep Martens Democom aansprakelijk warden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij  toegang  tot  uw  persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aan gestelde n. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

NOG VRAGEN?

lndien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met  betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Katrien Boyen per e-mail aan kboyen@martensdemocom.com

COOKIES

Wanneer u onze website bezoekt worden kleine, eenvoudige stukjes informatie opgeslagen voor statistische doeleinden. Daarnaast worden deze ‘cookies’ ook gebruikt om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. Bij een volgend bezoek wordt deze informatie dan ook weer naar onze server gestuurd zodat wij uw manier van surfen op onze website kunnen analyseren en zo de website verbeteren.

Een voorbeeld hiervan is wanneer u vraagt om een wachtwoord te onthouden bij een volgend bezoek. Deze informatie wordt dan op uw harde schijf opgeslagen zodat we dit, bij uw volgende bezoek, eenvoudig kunnen uitlezen en zodat u eenvoudig en snel opnieuw kan inloggen.

Welke type cookies zijn er en welke gebruiken wij op onze website?

1st party cookies: deze worden geplaatst wanneer u de eerste maal onze website opent en zijn ofwel noodzakelijk, ofwel functioneel ofwel prestatiegericht. Bijvoorbeeld het onthouden van de producten die u in een winkelmandje plaatst.

1st party cookies geplaatst via deze website:

Welke partij plaatst de cookies? Naam Beschrijving In welke categorie valt deze cookie? Tijd dat cookie zal worden bewaard
  W3tc_referrer Wordpress W3 Total Cache plugin cookie. Stores a session ID needed tot aid the website performance. Expires at the end of the session.    
  PHPSESSID Wordpress W3 Total Cache plugin cookie. Stores a session ID needed tot aid the website performance. Expires at the end of the session.    
  wwsdg_visits Used bij the 'What Would Seth Godin Do' Wordpress plugin to display costumised messages.    
  __jid Expires at the end of the session.    

 


3rd party cookies: Sommige websites staan toe dat andere websites ook cookies kunnen plaatsen op de PC van de bezoeker. Dit soort cookies noemen we cookies van derden (of 3rd party cookies). Bijvoorbeeld wanneer een adverteerder met meerdere websites adverteert op onze website, dan kan deze een cookie plaatsen op uw harde schijf. Dankzij dit soort cookie (tracking cookie) kan de adverteerder uw surfgedrag analyseren over verschillende websites die u bezoekt waarop zijn advertenties staan.