Construction yard: former powerplant at Dortmund, Germany

Dortmund, Germany